Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
ЗАХИРАМЖИЙН ДУГААР  
1 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 12 захирамж Үзэх
2

2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 34 захирамж

Үзэх
3 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 37 захирамж Үзэх
4 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 38 захирамж Үзэх
5 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 39 захирамж Үзэх
6 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 40 захирамж Үзэх
7 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 61 захирамж Үзэх
8 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 62 захирамж Үзэх
9 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 62 захирамж Үзэх
10 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 64 захирамж Үзэх
11 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 93 захирамж Үзэх
12 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 114 захирамж Үзэх
13 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 115 захирамж Үзэх
14 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 116 захирамж Үзэх
15 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 117 захирамж Үзэх
16 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 118 захирамж Үзэх
17 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 119 захирамж Үзэх
18 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 158 захирамж Үзэх
19 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 221 захирамж Үзэх
20 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 222 захирамж Үзэх
21 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 223 захирамж Үзэх
22 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 224 захирамж Үзэх
23 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 230 захирамж Үзэх
24 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 241 захирамж Үзэх
25 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 242 захирамж Үзэх
26 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 243 захирамж Үзэх
27 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 244 захирамж Үзэх
28 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 270 захирамж Үзэх
29 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 271 захирамж Үзэх
30 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 272 захирамж Үзэх
31 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 273 захирамж Үзэх
32 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 290 захирамж Үзэх
33 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 291 захирамж Үзэх
34 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 292 захирамж Үзэх
35 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 293 захирамж Үзэх
36 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 294 захирамж Үзэх
37 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 296 захирамж Үзэх
38 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 343 захирамж Үзэх
39 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 344 захирамж Үзэх
40 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 345 захирамж Үзэх
41 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 348 захирамж Үзэх
42 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 350 захирамж Үзэх
43 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 351 захирамж Үзэх
44 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 352 захирамж Үзэх
45 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 369 захирамж Үзэх
46 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 383 захирамж Үзэх
47 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 384 захирамж Үзэх
48 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 417 захирамж Үзэх
49 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 418 захирамж Үзэх
50 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 419 захирамж Үзэх
51 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 420 захирамж Үзэх
52 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 421 захирамж Үзэх
53 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 439 захирамж Үзэх
54 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 452 захирамж Үзэх
55 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 453 захирамж Үзэх
56 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 454 захирамж Үзэх
57 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 455 захирамж Үзэх
58 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 456 захирамж Үзэх
59 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 461 захирамж Үзэх
60 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 473 захирамж Үзэх
61 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 475 захирамж Үзэх
62 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 491 захирамж Үзэх
63 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 492 захирамж Үзэх
64 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 493 захирамж Үзэх
65 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 743 захирамж Үзэх
66 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 744 захирамж Үзэх
67 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 745 захирамж Үзэх
68 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 746 захирамж Үзэх
69 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 747 захирамж Үзэх
70 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 748 захирамж Үзэх
71 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 749 захирамж Үзэх
72 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 750 захирамж Үзэх
73 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 751 захирамж Үзэх
74 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 752 захирамж Үзэх
75 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 753 захирамж Үзэх
76 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 755 захирамж Үзэх
77 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 756 захирамж Үзэх
78 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 757 захирамж Үзэх
79 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 758 захирамж Үзэх
80 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 759 захирамж Үзэх
81 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 760 захирамж Үзэх
82 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 761 захирамж Үзэх
83 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 762 захирамж Үзэх
84 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 763 захирамж Үзэх
85 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 764 захирамж Үзэх
86 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 765 захирамж Үзэх
87 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 766 захирамж Үзэх
88 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 767 захирамж Үзэх
89 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 768 захирамж Үзэх
90 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 769 захирамж Үзэх
91 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 770 захирамж Үзэх
92 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 771 захирамж Үзэх
93 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 772 захирамж Үзэх
94 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 773 захирамж Үзэх
95 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 774 захирамж Үзэх
96 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 775 захирамж Үзэх
97 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 776 захирамж Үзэх
98 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 777 захирамж Үзэх
99 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 778 захирамж Үзэх
100 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 779 захирамж Үзэх
101 2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын 788 захирамж Үзэх

Хандалт

690556
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
186
957
14304
690556

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ