Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
ЗАХИРАМЖИЙН ДУГААР  
1 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 32 захирамж Үзэх
2

2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 33 захирамж

Үзэх
3 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 34 захирамж Үзэх
4 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 37 захирамж Үзэх
5 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 38 захирамж Үзэх
6 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 42 захирамж Үзэх
7 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 113 захирамж Үзэх
8 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 114 захирамж Үзэх
9 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 115 захирамж Үзэх
10 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 116 захирамж Үзэх
11 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 123 захирамж Үзэх
12 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 124 захирамж Үзэх
13 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 125 захирамж Үзэх
14 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 143 захирамж Үзэх
15 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 193 захирамж Үзэх
16 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 194 захирамж Үзэх
17 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 195 захирамж Үзэх
18 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 196 захирамж Үзэх
19 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 197 захирамж Үзэх
20 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 198 захирамж Үзэх
21 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 200 захирамж Үзэх
22 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 201 захирамж Үзэх
23 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 214 захирамж Үзэх
24 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 242 захирамж Үзэх
25 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 256 захирамж Үзэх
26 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 257 захирамж Үзэх
27 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 258 захирамж Үзэх
28 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 259 захирамж Үзэх
29 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 260 захирамж Үзэх
30 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 261 захирамж Үзэх
31 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 262 захирамж Үзэх
32 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 263 захирамж Үзэх
33 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 264 захирамж Үзэх
34 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 282 захирамж Үзэх
35 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 289 захирамж Үзэх
36 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 290 захирамж Үзэх
37 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 291 захирамж Үзэх
38 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 292 захирамж Үзэх
39 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 293 захирамж Үзэх
40 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 340 захирамж Үзэх
41 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 341 захирамж Үзэх
42 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 342 захирамж Үзэх
43 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 343 захирамж Үзэх
44 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 344 захирамж Үзэх
45 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 345 захирамж Үзэх
46 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 346 захирамж Үзэх
47 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 347 захирамж Үзэх
48 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 348 захирамж Үзэх
49 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 358 захирамж Үзэх
50 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 370 захирамж Үзэх
51 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 394 захирамж Үзэх
52 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 395 захирамж Үзэх
53 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 396 захирамж Үзэх
54 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 400 захирамж Үзэх
55 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 401 захирамж Үзэх
56 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 437 захирамж Үзэх
57 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 438 захирамж Үзэх
58 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 439 захирамж Үзэх
59 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 440 захирамж Үзэх
60 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 463 захирамж Үзэх
61 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 474 захирамж Үзэх
62 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 492 захирамж Үзэх
63 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 493 захирамж Үзэх
64 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 494 захирамж Үзэх
65 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 520 захирамж Үзэх
66 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 521 захирамж Үзэх
67 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 522 захирамж Үзэх
68 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 523 захирамж Үзэх
69 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 539 захирамж Үзэх
70 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 548 захирамж Үзэх
71 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 581 захирамж Үзэх
72 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 582 захирамж Үзэх
73 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 583 захирамж Үзэх
74 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 584 захирамж Үзэх
75 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 610 захирамж Үзэх
76 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 611 захирамж Үзэх
77 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 612 захирамж Үзэх
78 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 613 захирамж Үзэх
79 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 628 захирамж Үзэх
80 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 633 захирамж Үзэх
81 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 676 захирамж Үзэх
82 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 677 захирамж Үзэх
83 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 678 захирамж Үзэх
84 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 679 захирамж Үзэх
85 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 687 захирамж Үзэх
86 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 689 захирамж Үзэх
87 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 729 захирамж Үзэх
88 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 730 захирамж Үзэх
89 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 731 захирамж Үзэх
90 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 732 захирамж Үзэх
91 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 744 захирамж Үзэх
92 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 777 захирамж Үзэх
93 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 778 захирамж Үзэх
94 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 780 захирамж Үзэх
95 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 781 захирамж Үзэх
96 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 782 захирамж Үзэх
97 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 799 захирамж Үзэх
98 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 864 захирамж Үзэх
99 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 904 захирамж Үзэх
100 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 906 захирамж Үзэх
101 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 907 захирамж Үзэх
102 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 908 захирамж Үзэх
103 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 909 захирамж Үзэх
104 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 940 захирамж Үзэх
105 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 950 захирамж Үзэх
106 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 951 захирамж Үзэх
107 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 952 захирамж Үзэх
108 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 953 захирамж Үзэх
109 2011 оны Нийслэлийн Засаг даргын 954 захирамж Үзэх

Хандалт

690549
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
179
950
14297
690549

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ