Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
ЗАХИРАМЖИЙН ДУГААР  
1 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 29 захирамж Үзэх
2

2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 54 захирамж

Үзэх
3 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 86 захирамж Үзэх
4 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 87 захирамж Үзэх
5 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 88 захирамж Үзэх
6 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 98 захирамж Үзэх
7 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 99 захирамж Үзэх
8 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 100 захирамж Үзэх
9 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 101 захирамж Үзэх
10 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 159 захирамж Үзэх
11 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 160 захирамж Үзэх
12 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 161 захирамж Үзэх
13 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 176 захирамж Үзэх
14 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 203 захирамж Үзэх
15 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 204 захирамж Үзэх
16 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 205 захирамж Үзэх
17 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 206 захирамж Үзэх
18 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 207 захирамж Үзэх
19 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 224 захирамж Үзэх
20 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 225 захирамж Үзэх
21 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 226 захирамж Үзэх
22 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 229 захирамж Үзэх
23 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 231 захирамж Үзэх
24 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 232 захирамж Үзэх
25 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 233 захирамж Үзэх
26 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 234 захирамж Үзэх
27 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 253 захирамж Үзэх
28 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 254 захирамж Үзэх
29 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 255 захирамж Үзэх
30 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 256 захирамж Үзэх
31 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 257 захирамж Үзэх
32 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 291 захирамж Үзэх
33 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 327 захирамж Үзэх
34 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 329 захирамж Үзэх
35 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 330 захирамж Үзэх
36 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 331 захирамж Үзэх
37 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 332 захирамж Үзэх
38 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 333 захирамж Үзэх
39 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 342 захирамж Үзэх
40 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 373 захирамж Үзэх
41 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 401 захирамж Үзэх
42 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 406 захирамж Үзэх
43 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 407 захирамж Үзэх
44 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 412 захирамж Үзэх
45 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 414 захирамж Үзэх
46 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 415 захирамж Үзэх
47 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 416 захирамж Үзэх
48 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 417 захирамж Үзэх
48 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 418 захирамж Үзэх
48 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 420 захирамж Үзэх
48 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 421 захирамж Үзэх
48 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 423 захирамж Үзэх
48 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 426 захирамж Үзэх
48 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 427 захирамж Үзэх
48 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 428 захирамж Үзэх
48 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 437 захирамж Үзэх
48 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 474 захирамж Үзэх
49 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 481 захирамж Үзэх
50 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 580 захирамж Үзэх
51 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 581 захирамж Үзэх
52 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 582 захирамж Үзэх
53 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 583 захирамж Үзэх
54 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 584 захирамж Үзэх
55 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 585 захирамж Үзэх
56 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 608 захирамж Үзэх
57 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 628 захирамж Үзэх
58 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 655 захирамж Үзэх
59 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 660 захирамж Үзэх
60 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 661 захирамж Үзэх
61 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 662 захирамж Үзэх
62 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 663 захирамж Үзэх
63 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 674 захирамж Үзэх
64 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 703 захирамж Үзэх
65 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 704 захирамж Үзэх
66 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 705 захирамж Үзэх
67 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 706 захирамж Үзэх
68 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 707 захирамж Үзэх
69 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 715 захирамж Үзэх
70 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 744 захирамж Үзэх
71 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 745 захирамж Үзэх
72 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 746 захирамж Үзэх
73 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 747 захирамж Үзэх
74 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 752 захирамж Үзэх
75 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 780 захирамж Үзэх
76 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 781 захирамж Үзэх
77 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 782 захирамж Үзэх
78 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 783 захирамж Үзэх
79 2009 оны Нийслэлийн Засаг даргын 815 захирамж Үзэх
80 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 816 захирамж Үзэх
81 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 817 захирамж Үзэх
82 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 818 захирамж Үзэх
83 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 822 захирамж Үзэх
84 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 825 захирамж Үзэх
85 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 876 захирамж Үзэх
86 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 877 захирамж Үзэх
87 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 878 захирамж Үзэх
88 2010 оны Нийслэлийн Засаг даргын 882 захирамж Үзэх

Хандалт

690539
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
169
940
14287
690539

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ