Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Холбоо барих

Сонгинохайрхан дүүргийн газрын алба
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     

Сонгинохайрхан дүүрэг нь 1992 онд Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр нэгжийн тухай хуулийн дагуу тухайн үеийн Октябрийн районоос өрх тусгаарлан байгуулагдсан. Тус дүүрэг нь 32 хороо 120005.2 га нутаг дэвсгэртэй, 307224 мянган хүн амтай, 82895 өрхтэй.

Дүүргийн газрын нэгдмэл сангийн ангилал

Газрын нэгдмэл сангийн нийт 12000.5 га

Хөдөө аж ахуйн газар 82887.66 га

Хот тосгон бусад суурины газар 13046.99 га

Зам, шугам сүлжээний газар 1506.03 га

Ойн сан бүхий газар 21480.05 га

Усны сан бүхий газар 71 га

Улсын тусгай хэрэгцээний газар 1071.27 га

 

 

НЭГ.АЛБАНЫ БҮТЭЦ

Тус алба нь нийт 23 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хамт олноороо өөрсдийн ажил үүргийн дагуу ажиллаж байна.

ХОЁР.АЛБАНЫ ЗОРИЛГО

Сонгинохайрхан дүүргийн Газрын алба нь төрийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад шударга, түргэн шуурхай, нээлттэй үйлчлэх зорилго дэвшүүлэн ажиллаж байна.

Тус алба нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

1. Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хуулиар олгогдсон эрх үүрийг хүрээнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газрын харилцааны талаар үйлчилгээ үзүүлэх, гэрчилгээ олгох, гэрээ байгуулах, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх хүчингүй болгох, газрын зөрчил, маргааныг хянан шийдвэрлэх, газар зохион байгуулалт хийх, 

2. Газрын кадастрын мэдээллийн санд шинээр зураг оруулах, өөрчлөлт хийх, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын кадастрын зурган мэдээллээр үйлчлэх, нэгж талбарын хувийн хэрэг хөтлөх, мэдээ тайлан, судалгаа гаргах, нэгтгэх, газрын нэгдмэл сангийн тайлан, газрын улсын бүртгэл хөтлөх, тоолох, тайлагнах,

3. Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Газрын төлбөрийн тухай хууль, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны мөрийн хөтөлбөр, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 2015 оны А/07 тогтоолыг удирдлага болгон 2017 оны газрын төлбөрийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 3 тэрбум газрын төлбөрийг хураан барагдуулж, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх,

4. “Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай” хууль, болон “Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай" хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 мөрийн хөтөлбөр, 2017 оны нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн зорилт, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу газар өмчлүүлэх ажлыг үргэжлүүлэн хэрэгжүүлэх,

  1. Монгол Улсын Архивын тухай хууль, Үндэсний архивын газрын 2007 оны 59 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааварыг мөрдлөг болгон албаны бичиг хэргийг стандартын дагуу архивлах, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага архивийн лавлагаа гаргах,
  2. Санхүү бүртгэлийн стандарт бүхий мэдээллээр ханган, санхүүгийн үйл ажиллагааг жигд ханган ажиллах,

7. Дээд байгууллага, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь шуурхай биелүүлж тайлагнаж ажиллах, цаг үеийн ажилд идэвхитэй оролцож байна.

ГУРАВ. ХҮРЭХ ҮР ДҮН

Газрын зөрчил маргаангүй, иргэдэд төрийн үйлчилгээг ойртуулсан, хамт олон болно.

 

ДӨРӨВ. ХИЙХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ АЖИЛ

 

1. Ажлаа танилцуулах өдөрлөг зохион байгуулах

2. Дүүрэг, хороодын хилийн цэсийг шинэчлэн тогтоох, шинээр хороо байгуулах ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж Иргэдийн хуралд өргөн барих

3. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмшигч иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 2 ба түүнээс дээш жил газрын төлбөрөө төлөөгүй, Газрын тухай хуулийн 40.1.6 дах заалтыг зөрчсөн судалгааг гаргаж, хүчингүй болгох арга хэмжээ авч ажиллах

4. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, газар ашиглалтыг сайжруулах, тохижилт хийх нөхцөл боломжийг бий болгох, авто замын түгжрэлийг бууруулах зорилгоор нийтийн эдэлбэр газар, гудамж, зам талбайд зөвшөөрөлгүйгээр байрлуулсан зөөврийн байгууламжууд, авто болон явган хүний зам хааж байрлуулсан обьектууд, эзэмшил, ашиглалтад байгаа газраа дур мэдэн нэмж хашсан хашаа зэргийг нүүлгэн шилжүүлэх, газар чөлөөлөх чиг үүрэг бүхий “Газрын зөрчил арилгах нэгдсэн арга хэмжээ”-г зохион байгуулаж, 1-32 хороонд 54 байршилд газар чөлөөлөх

 

5. Хуучин барилга бүхий газрын дахин төлөвлөлтөөр шинэчлэн зохион байгуулж гэрчилгээ олгох /нийтийн байр/

6. Улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төрийн болон төсөвт байгууллагын газрын асуудлыг шийвдэрлэх

7. Иргэдийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах үүднээс дүүргийн 2,3,4,19,20 дугаар хороог хамарсан 3.6 км урт авто зам

8. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгалийн давтагдашгүй хүчин зүйл, болзошгүй аюул гамшгийн үед болон өндөр хүчдэл, үерийн аманд буй айл өрхийг нүүлгэх арга хэмжээ авч ажиллах

9. Хүй долоон худгийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж хэрэгжүүлэх

10. Мал аж ахуй эрхлэх хориотой бүсэд буй иргэдийг тус дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэх боломжтой газарт төлөвлөж шийдвэрлэх

11. Дүүргийн оршин суугчдын аюулгүй байдлыг хангах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор орон сууцны хороолол дундах нийтийн эзэмшлийн талбайд бизнесийн зориулалтаар барилга барих ажлыг зогсоож, нийтийн зориулалттай авто машины зогсоол байгуулах, зогсоолын менежментийг сайжруулах /орчны тохижилт бүхий газар доорх зогсоол, олон давхар гараж/ авто гаражуудыг дахин төлөвлөлт хийх санал хүргүүлэх

ТАВ. АЛБАНЫ ХАЯГ

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүргийн 27-р хороо Засаг даргын тамгын газрын өргөтгөлийн 1 давхарт

Утас : Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн, газар зохион байгуулагчид - 70002831

Төлбөрийн байцаагчид-70003157

Факс: 976-11-70003157

Ажилтнуудын нэрс

Албан тушаал

Утасны дугаар

1

Б.Алтанхундага

Дарга

70006558

2

Б.Батцагаан

Газар зохион байгуулагч

98090011

3

Б.Лхагвадорж

Газар зохион байгуулагч

99942496

4

Ю. Одгэрэл

Газар зохион байгуулагч

96028811

5

Т. Тува

Газар зохион байгуулагч

99107407

6

Т. Энхмаа

Газар зохион байгуулагч

88840888

7

Г.Батзориг

Газар зохион байгуулагч

99184121

8

Т. Батцэцэг

Газар зохион байгуулагч

88080270

9

Г.Анхзаяа

Бүртгэлийн мэргэжилтэн

99669666

10

С.Сарантуяа

Бүртгэлийн мэргэжилтэн

99993179

11

Б.Хулан

Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн

99777784

12

Ч. Уранчимэг

Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн

99033916

13

Л.Уранчимэг

Газрын төлбөрийн байцаагч

99628585

14

Б. Лхагва-Эрдэнэ

Газрын төлбөрийн байцаагч

99676957

15

Г.Наранцэцэг

Газрын төлбөрийн байцаагч

99826995

16

Х. Энхтунгалаг

Нягтлан бодогч

99168410

17

Г. Монголжин

Архивын ажилтан

99904333

18

Ц. Пагмадулам

Бичиг хэрэг

99684819

 

Ажиллах цагийн хуваарь

Гараг

Үдээс өмнө

Цайны цаг

Үдээс хойш

Даваа

08:30-12:30

12:30-13:30

13:30-17:30

Мягмар

08:30-12:30

12:30-13:30

13:30-17:30

Лхагва

08:30-12:30

12:30-13:30

13:30-17:30

Пүрэв

Дотоод ажилтай

(Иргэдийн өргөдөл гомдлын дагуу газар дээр нь судлах, суурин болон хээрийн судалгааны ажил хийх, газрын төлбөр хуримтлуулах газрын маргаан, зөрчил арилгах)

Баасан

08:30-12:30

12:30-13:30

13:30-17:30

Бямба, Ням гарагуудад амарна

 

ЗУРГАА. 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН

6.1.Газар зохион байгуулалтын талаар'

· Монгол Улсын газрын тухай хууль зөрчсөн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгаа гаргаж дүүргийн Засаг даргын 4 удаагийн захирамжаар газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгоод байна.

· Тус дүүрэгт зөвшөөрөлгүй хашаа, хайс гэр барьсан иргэдийн судалгаа гаргаж хээрийн судалгааг хийж байна.

· Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ үрэгдүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, нөхөн олгох тухай Нийслэлийн Газрын албаны даргын 2 удаагийн тушаалаар 28 иргэн хуулийн этгээдэд газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээг нөхөн олгох тухай тушаалд оруулан нөхөн олголтын гэрчилгээг бичиж олгоод байна.

· Тайлант хугацаанд дээд газар болон бусад холбогдох байгууллагаас ирүүлсэн судалгаа, саналд тухай бүрт нь хариуг өгч ажиллаа.

· Иргэн хуулийн этгээдүүдийн газар эзэмшил, ашиглалттай холбоотой маргаантай асуудлаар Нийслэлийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хуралдаан болон хэлэлцүүлгүүдэд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилогдон 8 удаагийн шүүх хуралд хариуцагчаар оролцлоо.

 

6.2.Газар өмчлөлийн талаар

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 01 сарын 10-ны өдрийн А/44 тоот захирамжаар Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 5.1.4 дэх заалтын дагуу 240 иргэнд нэг удаа үнэгүй өмчлүүлэх, тус хуулийн 19.1.5 дах заалтын дагуу 7 иргэнд 46м2 газрыг үнээр нь буюу 607200 төгрөгөөр өмчлүүлэх, хамтран өмчлөгч хасуулсан 38 иргэн, кадастрын зураг өөрчлөгдсөн 36 иргэн, нийт 321 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэсэн.

/Газар өмчлөлийн ажлыг бусад дүүргүүдтэй харьцуулбал:/

1-р улиралд цахим өмчлөлөөр сонгогдсон иргэдийн шийдвэр тараалтын явцыг графикаар үзүүлэв. /1,2,3 сард/

 

6.3. Газрын төлбөрийн орлогын талаар

2017 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар 2601002693 тоот дансанд 661.751.112.50 /Зургаан зуун жаран нэгэн сая долоон зуун тавин нэгэн мянга нэг зуун арван хоёр төгрөг таван мөнгийг/ төвлөрүүлж 2017 оны 1-р улирлын төлөвлөгөө 88.2 хувьтай байна.

6. 4.Газрын мэдээллийн сан бүртгэлийн талаар

2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар мэдээллийн сангийн лавлагаа, зурган мэдээллээр 4043 иргэн, хуулийн этгээд, төрийн холбогдох байгууллагуудад үйлчилж ажиллаа.

Мэдээллийн сангийн зургийн өөрчлөлт

Газраа барьцаалж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 297 өргөдөл хүсэлтийн дагуу барьцааг шинээр бүртгэж, 169 иргэн, аж ахуйн нэгж өмнө нь бүртгүүлсэн барьцаагаа чөлөөлүүлснийг барьцааны бүртгэлийг ГТ маягтын загвар хүснэгтээр хөтөлж мэдээллийн санд тухай бүрт нь баяжилтийг хийн ажилласан.

6.5. Газрын зөрчил маргаан

Тайлант хугацаанд зөрчлийн 15 мэдээ хүлээн авч, газар дээр нь очиж шалган Газрын тухай хуулийн дагуу хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж ажиллав.

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт эмх замбараагүй баригдсан гэр, хашааг цэгцлэх, орц гарц чөлөөлөх, нийтийн эзэмшлийн зам талбай руу сунгасан хашааг татуулах, зохих зөвшөөрөлгүй дур мэдэн газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмшил, ашиглалтын байдлыг шалгаж, дүгнэлт гаргах, зөрчил арилгуулж, албадан буулгах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” дүүргийн Засаг даргын А/407 тоот захирамж гарч захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахаар нийт хороодын 37 ТҮЦ-ийг албадан чөлөөлж удаа дараа шаардах хуудсыг ТҮЦ-нд давхардсан тоогоор нийт 145 мэдэгдлийг хүргүүлэн ажилласан.

6.6. Албан бичиг, өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн талаар

Ирсэн өргөдөл хүсэлтийг http://www.smartcity.mn/ програмд, албан бичгийг http://edoc.ub.gov.mn/ программд бүртгэн албаны даргад танилцуулж, мэргэжилтэн тус бүрээр бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэн хүлээлгэн өгч шийдвэрлэлтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна.

ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

http://www.smartcity.mn/

Ангилал

Нийт

Шийдвэрлэх шатандаа байгаа

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Хугацаандаа байгаа

Хугацаа хэтэрсэн

Бүгд

Хугацаандаа шийдвэрлэсэн

Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн

Бүгд

1=4+7

2

3

4=2+3

5

6

7=5+6

тоо

тоо

тоо

тоо

тоо

тоо

тоо

1800-1200 тусгай дугаарын утас

3

0

0

0

1

2

3

www.ub1200.mn цахим хуудас

0

0

0

0

0

0

0

Засгийн газрын 11-11 төв

2

0

0

0

2

0

2

Нийслэлийн Үйлчилгээнийнэгдсэнтөв

3

0

0

0

2

1

3

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

54

5

0

5

36

13

49

Smart UB аппликейшн, Clean UB аппликейшн

0

0

0

0

0

0

0

Мессеж

0

0

0

0

0

0

0

Шуурхай удирдлага,зохицуулалтын төв

0

0

0

0

0

0

0

Нийт

62

5

0

5

41

16

57

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

 

6.7. Архивын талаар

Архивын нотлох баримт шаардлагатай иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага болон дотооддоо давхардсан тоогоор 200 баримт шүүж шаардалагатай материалыг хуулбарлан хүргүүлсэн.

Архивын материалыг нягтлаж шалгаад хүлээн авч, байршуулсан байдал 

 6.8. Санхүүгийн талаар

Албанд:

1. Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний газрын гэрчилгээ 1900 ширхэг

2. Аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших эрхийн 37 ширхэг

3. Төрийн байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ 5 ширхэг

4. Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ 5 ширхгийг тус тус газар зохион байгуулагч нартай тухай бүрт тооцоог нийлснээр тайланг хугацаанднь гарган ажиллаж байна.

Сонгинохайрхан дүүргийн Газрын албаны Төрийнсан 200929001 тоот дансанд 2017оны 1-р улирлын /2017.03.28-ны өдрийн/ байдлаар нийт 61,248,100 төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна.

 

6.9. Дотоод ажил бусад арга хэмжээ

Ажил үүргийн шугамаар зохион байгуулагдаж байгаа хурал, зөвлөгөөн болон нийслэл, дүүргийн Газрын албаны шуурхай зөвлөгөөнд тогтмол сууж, хурал, зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн талаарх мэдээллийг тогтмол хугацаанд нь гарган өгч ажиллаж байна.

Хандалт

663793
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
147
732
6126
663793

Таны IP: 34.228.30.69

Нийгмийн сүлжээ