Нүүр

Танилцуулга

Мэдээлэл

Үйлчилгээ

Ил тод байдал

Шилэн данс

Хууль эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Холбоо барих

Батлагдсан орон тоо
Газар өмчлөлийн хуулийн хугацааг 10 жилээр сунгалаа.       Дуудлага худалдааны анхны үнийг буурууллаа.       Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны байршлуудыг батлууллаа.      Зуслангийн ногоон бүсэд иргэдэд зориулсан мэдээллийн самбаруудыг байрлуулна.      Газрын төлбөрийн Ландпэй програмыг нэвтрүүлнэ.       Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлнэ.      Газар өмчлөлийн аяныг дахин зохион байгууллаа.       Бүтээн байгуулалтын ажлын газар чөлөөлөлт хийгдэж байна.       “Газрын зөрчил арилгах” арга хэмжээг зохион байгуулж байна.       “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аяныг эхлүүллээ.       Хороо бүрийг альбомжуулна.      “Нийслэлийн Газрын албаны онлайн харилцагчийн үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.       Газрын харилцаа хэлэлцүүлгийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж байна.     

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ,
ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН
ТУШААЛ

2016 оны 09 сарын 23 өдөр                                           Дугаар А/224                                                          Улаанбаатар

Нийслэлийн газрын албаны бүтэц, орон тооны
хязгаарыг батлах тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалт, 8 дугаар зүйлийн 8.3.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.6 дахь заалт, Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2016 оны 156 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн газрын албаны орон тооны дээд хязгаар, зохион байгуулалтын бүтцийг хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан орон тооны дээд хязгаарт бапгаан дүүргүүдийн Газрын албаны бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталж, мөрдүүлэхийг Нийслэлийн газрын алба /Э.Болорчулуун/-д даалгасугай.

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Удирдлага, хамтын ажиллагааны хэлтэс /Р.Ганхуяг/-т даалгасугай.

ДЭД ДАРГА ......................... Д.СҮХБААТАР

 

 

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2016 оны
09 сарын 23-ны өдрийн А/224 дугаар тушаалын хавсралт

НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ,
ОРОН ТООНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР

Д/д

Хэлтэс, алба

Орон тоо

1

1. Захиргааны хэлтэс

2. Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

3. Газар ашиглалт, бүртгэлийн хэлтэс

4. Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэс

5. Газар өмчлөлийн хэлтэс

6. Газрын үнэлгээ, төлбөрийн хэлтэс

7. Газрын мэдээллийн технологийн хэлэтс

8. Газар чөлөөлөх хэлтэс

9. 9н дүүргийн Газрын алба

Нийт орон тооны дээд хязгаар: 178 Үүнээс:

• Дарга

• Орлогч дарга /2/

• Нийслэлд /78/

• Дүүрэгт/100/

Хандалт

690612
Өнөөдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Нийт
242
1013
14360
690612

Таны IP: 54.209.202.123

Нийгмийн сүлжээ